สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี บรรยายพิเศษ เรื่อง “Disruptive Technology (เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก)

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบหมายให้ รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Disruptive Technology (เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก) ผลกระทบและแนวทางปรับตัวของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์”

พิธีเปิดโดย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

วิทยากร โดย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์บอลลูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

Read more

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณและร่วมถวายความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อันหาที่สุดมิได้

และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ. และร่วมลงนามถวายพระพร

ณ หอประชุ่มประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

Read more

โ่ครงการพบปะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562

โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
5. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
6. นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการ
7. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
8. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ

ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

Read more

โ่ครงการพบปะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562

โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
4. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

Read more

โครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีการจัดโครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2562
สัมมนาเรื่อง “สิ่งที่สมาชิกควรรู้เมื่อสหกรณ์ดำเนินการภายใต้กฎหมายใหม่”
พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

วิทยากร
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ

ช่วงเย็น ได้มีกิจกรรมสัมพันธ์ “สานสายใยน้องพี่ สอ.จพ.” และการประกวดมิสหรรษาฮาวาย

ณ เซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

และวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ได้นำคณะสมาชิกทัศนศีกษา
ณ พระพุทธฉาย เขาชีจรรย์ และวัดญาณสังวรารามวรวิหาร

Read more

โครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจ สอ.จพ. สร้างห้องน้ำเพื่อน้อง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำสมาชิก คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ เข้าร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2562
ภายใต้โครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจ สอ.จพ. สร้างห้องน้ำเพื่อน้อง” และได้มอบสิ่งของ พร้อมจำนวนเงิน ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
2. ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 ชุด
3. สหกรณ์มอบเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน
4. สหกรณ์มอบเงินเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา
5. ขนมและนม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,760 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม (สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์) หมู่ที่ 6 บ้านเกาะไม้แหลม ตำบลมาบไผ่
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี Read more

รดน้ำศพและมอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
มอบหมายให้ นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
เพื่อเข้ารดน้ำศพและมอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ อาจารย์เฉลิมพล บุตรตาด เลขที่สมาชิก 0050 – 00776 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ถึงแก่กรรม
โดยสหกรณ์ มอบจำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่ภรรยา เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดการศพ
ณ วัดบางขวาง ต.สวนใหญ่ อ.ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี

Read more

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้ามอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.) ให้แก่ทายาทของ นายวิรัส สายคง คือ
นางสาววิรัถยา สายคง

จำนวนเงิน 600,000 บาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

โ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562

โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ

ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

Read more

โ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562

โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ื 1
3. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
4. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ

ณ ห้องศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชน และจัดแสดงผลงาน ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

Read more

1 2 3 4 5 6 7