โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 1/2562

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 1/2562

เรื่อง “นโยบายและแผนงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ปี 2562”

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

Read more

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะ และรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะ และรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” 

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.รศ.อุดม  จีนประดับ  ประธานกรรมการดำเนินการ
2.รศ.ดร.วัลลภ  พัฒนพงศ์  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
3.รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์  กรรมการและเลขานุการ
4.นายสมเกษ  จันทร์นาม  กรรมการ
5.นายถิระ  เพชรกำบังภัย  กรรมการ
6.นางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน  ผู้จัดการ
7.นางสาวมณีพรรณ  ลุนพงษ์  พนักงานธุรการ
เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย

Read more

การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

     เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้

    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี มี ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ รศ.อุดม  จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน ผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานของสหกรณ์  และชี้แจงถึงแผนงานของสหกรณ์ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

Read more

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562
โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง คือ
นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการเลือกตั้ง

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 11.00 – 13.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

Read more

การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2562

การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2562
โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง คือ
1. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ ประธานกรรมการเลือกตั้ง
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ กรรมการและเลขานุการเลือกตั้ง

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 11.00 – 13.00 น.

ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
มอบหมายให้รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ
1.นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
2.นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ ตนที่ 2
3.นางวรรณี ปัญญายงค รองผู้จัดการ คนที่ 3
4.นางสาวอรีย์วรรณ์ คล้ายชัง หัวหน้างานฝ่ายบัญชี

เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก โดยมอบเงิน จำนวนเงิน 40,000 บาท ให้กับบิดาและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
นายชุติพนธ์ ภักดีบุญ เลขที่สมาชิก 0074 – 02665
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ถึงแก่กรรม

ณ วัดจันทร์ (ศาลา 2) ซอยบางกรวย – ไทรน้อย 13/1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Read more

พิธีทำบุญเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) และงานสัมมนาวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า) นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบให้นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 พร้อมด้วย นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) และงานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ฌาปนกิจสงเคราะห์กับสหกรณ์ออมทรัพย์สร้างสวัสดิการชีวิต เพื่อความมั่นคง
ประธานในพิธิเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)
โดย
1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2. ดร.ก๊ก ดอนสำราญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
3. นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
4. ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
5. นางสุมาลี ยุกตานนท์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
6. นาย สมเกียรติ อมตะธงไชย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
7. พลเรือโทบงกช ผาสุข นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
8. พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.)
9. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
ณ อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Read more

โครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พร้อมด้วย รศ.อุดม จีนประดับ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39
และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 เป็นผู้มอบ

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญา รุ่นสุวรรณ์ สมาชิกถึงแก่กรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 18.00
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
พร้อมด้วยนางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2

เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญา รุ่นสุวรรณ์ สมาชิกถึงแก่กรรม

โดยมอบเงิน จำนวนเงิน 30,000 บาท ให้กับคู่สมรส

ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ซอยวงศ์สว่าง 11 แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร

Read more

เข้ากราบขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภา มจพ.

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้ากราบขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์
ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ชาญ ถนัดงาน รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
4. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
5. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
6. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
7. รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการ
8. นายกำพล พูลมี กรรมการ
9. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
10. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
11. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
12. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
13. นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการ
14. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
15. นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2

ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Read more

1 2 3 4 5