โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2561

พิธีกล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี วิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี

วิทยากร เสวนาและตอบข้อซักถามของสมาชิก 
โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้

นายเชาวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ

และมีคณะกรรมการได้เข้าร่วมเสวนา คือ
นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก

นายกำพล พูลมี กรรมการ

นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ

นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุม โรงแรมวิลล่า วิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Read more

โครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอม

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมโครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอม ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค แนวทางการบริหารจัดการ  รวมถึงความร่วมมือซึ่งกันและกัน  และมีผู้เข้าร่วมเสาวนา คือ รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา  ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด
รศ.อุดม  จีนประดับ  ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
อาจารย์ประมาณ  ชอนตะวัน  อดีตประธานกรรมการดำเนินการ สอ.มจธ.  และผู้จัดการทั้ง 3 พระจอม  เข้าร่วมเสาวนาในครั้งนี้

Read more

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2561

พิธีกล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วิทยากร งานเสาวนา เรื่อง “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ”

โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
นายเชาวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
และนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ

เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะด้านการบริหารจัดการ และโครงการบรรยายพิเศษ ให้แก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่าย 3 พระจอม ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะด้านการบริหารจัดการ
และโครงการบรรยายพิเศษ ให้แก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่าย 3 พระจอม ประจำปี 2561

เรื่อง “กฎหมายกับสหกรณ์…ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ

วิทยากรโดย คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
รองประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “แต่งหน้าพิซซ่าแฟนซี”

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “แต่งหน้าพิซซ่าแฟนซี”
โดย อาจารย์พวงทอง ธีรวุฒิวงศ์

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมคือ นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ หน้าบริเวณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารเอนกประสงค์ มจพ.

Read more

กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมเปียกปูนกะทิสด”

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมเปียกปูนกะทิสด”
โดย อาจารย์ปภาดา เอี่ยมธรรมโชติ (เซฟแพร)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เป็นประธานพิธีเปิดงาน

มีคณะกรรมการเข้าร่วมในการเปิดพิธี ดังนี้
1.ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
2.นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
3.นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
4.นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
5.นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ
พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ หน้าบริเวณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารเอนกประสงค์ มจพ.

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมถั่วแปบ ปากหม้อ”

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมถั่วแปบ ปากหม้อ”
โดย อาจารย์ปภาดา เอี่ยมธรรมโชติ (เซฟแพร)

มีคณะกรรมการเข้าร่วมในการเปิดพิธี ดังนี้
1.รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 
2.นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
3.นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
4.นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
5.นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ
6.รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ หน้าบริเวณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารเอนกประสงค์ มจพ.

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด 

ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้

1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 

2. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ

พร้อมด้วย น.ส.พรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด

Read more

โครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2561

โครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2561

เรื่อง “สิทธิประโยชน์และการให้บริการของสหกรณ์ ที่ออเจ้าควรรู้ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จ.พระนครศรีอยุธยา

Read more

1 2 3 5