ต้อนรับบุคลากรใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้ต้อนรับบุคลากรใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ

โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้บรรยาย คือ
1. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้ 
2. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนและของที่ระลึก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

หกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

ให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ของสมาชิก คือ นายไพศาล หุ่นแก้ว

จำนวนเงิน 600,000 บาท

โดยนายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง ตำแหน่ง รองผู้จัดการคนที่ 3

เป็นผู้มอบ ให้กับ ม.ร.ว.เปี่ยมพันธุ์ หุ่นแก้ว

เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

โครงการเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
พร้อมด้วย น.ส.พรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด Read more

โครงการเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนนทบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด 

โดย รศ.อุดม  จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน  ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ 

 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561   

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนนทบุรี จำกัด Read more

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. นายกำพล พูลมี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
5. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
6. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

ได้เข้าพบปะผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

ณ ห้องศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรมชุมชน และแสดงผลงาน ชั้น 1

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
4. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

ได้เข้าพบปะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท อ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี

Read more

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้
1. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
2. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
3. นายกำพล พูลมี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
5. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
6. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

ได้เข้าพบปะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตระยอง

Read more

ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และขอแสดงความเสียใจกับมารดา รศ.อุดม จีนประดับ ถึงแก่กรรม

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

ณ วัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น

กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

Read more

โครงการพบปะผู้บริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มีโครงการพบปะผู้บริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 212 ชั้น 2 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

1 2 3 4